Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(21/11/2017)