Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(15/12/2017)