Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(28/12/2017)