ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:«Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» (Ορθή Επανάληψη ΤΕΥΔ 9/2/2018)