Απόφαση 2 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/01/2018)