Απόφαση 23 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(24/01/2018)