Απόφαση 666 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/12/2017)