Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(06/02/2018