Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(21/02/2018)