Απόφαση 45 τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(28/02/2018)