Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(08/03/2018)