Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(25/04/2018)