ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.1.22 του Επιχειρ. Προγράμ. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020: «Προστιθέμενη αξία,ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

 

    Ο Γενικός  Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης  Κοινοτικών  Πόρων με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1615/05.07.2019 Απόφαση ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 & καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους του Μέτρου:

1.Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.22 -προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2.Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

3.Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες. Ως τόπος υλοποίησης της Πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος μόνιμης κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.

 4.Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

5.Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους :α. των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, β. που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, γ. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, δ. οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 6Α υπεύθυνης δήλωσης),ε. των οποίων τα σκάφη έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον  πρόκειται για το είδος Πράξης –«Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων»

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.1.22 ορίζεται η 23-03-2018.

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα αιτιολογημένες. Η τροποποίηση και παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Πράξεων, αποτελούν αιτία τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης και η διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης, περιγράφονται με λεπτομέρεια στην ενότητα : «τροποποίηση Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης» της παρούσας Απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι Πράξεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2023.

Undefined