Απόφαση 173 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(02/04/2018) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.