ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ AΝΩ ΠΟΛΗ»

 

  Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση το έργο :

  «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της

   Παραλίας  με την Άνω Πόλη»

   της πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας»

   προϋπολογισμού πράξης 2.940.832,19 €

   με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

    ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

    ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: