Συνέχιση διακοπείσης Τακτικής Συνεδρίασης της 16ης Μαΐου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.