ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020’’

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας οι παρακάτω Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματαδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

1)       η υπ΄αριθ. πρωτ. 1612/05-07-2019, (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4: «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

2)      η υπ΄αριθ. πρωτ. 1613/05-07-2019, (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η Πρόσκληση του Μέτρου 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις με επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα παραπάνω μέτρα: 02-09-2019 - 15-11-2019.

 

3)      η υπ΄αριθ. πρωτ.  1610/05-07-2019, (ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής & Εμπορίας»με δικαιούχους Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

 

4)      η υπ΄ αριθ. πρωτ.   1611/05-07-2019, (ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας»με δικαιούχους Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Δημόσιο.

Οι προτάσεις για τα παραπάνω δύο μέτρα αξιολογούνται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας και προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-12-2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, (www.alieia.gr), email: infoalieia@mou.gr, τηλ.:213 150 11 50, fax:210 777 40 90, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ.115 27 Αθήνα.

Undefined