ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: '' 'Εκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 915/69142/15.05.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1812 Β'/21.05.2018), ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης'' (ΑΔΑ: 6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ)

Undefined