Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(21/06/2018)