Απόφαση αριθ. 285 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/06/2018)