Απόφαση 298 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/06/2018)