Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(02/07/2018)