ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.9 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του μέτρου 10 ''Γεωργοπεριβαλλοντικά & κλιματικά μέτρα'' του ΠΑΑ 2014-2020.

   Στόχοι της Δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη & ισορροπία της φύσης.

   Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα απο 03/07/2018 έως και 22/07/2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Undefined