ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

 

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1669/77853/01.06.2018 έγγραφο αποφάσισε την ένταξη:

α) στη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης εβδομήντα τέσσερα  εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (74.078.369,16 €).

 

β) στη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (146.146.760,25 €).

 

Αρχείο εγκεκριμένων δικαιούχων των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2

 

Undefined