Προμήθεια σκυροδέματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ