ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΓΑΓΙΩΝ.