Απόφαση 344 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/07/2017)