Απόφαση 347 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/07/2017)