Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(31/07/2018)