Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 4. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
 5. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 6. Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 7. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 8. Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 9. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας κ.λπ.
 10. Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
 11. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

 1. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 2. Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 3. Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 4. Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 5. Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές ενότητες

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου.
 2. Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
 4. Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 5. Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 6. Τη μέριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδα-φικής περιφέρειας του Δήμου Αιγιαλείας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του δημότη.
 3. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 4. Την ευθύνη της οργάνωσης - προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου.

    

Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.
 2. Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
 4. Τον σχεδιασμό, εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών δημοσίων χώρων πρασίνου και κηποτεχνίας.
 5. Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.
 6. Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
 7. Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.
 9. Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου κ.λπ.
 10. Την τήρηση αρχείου δωρεών κληροδοτημάτων.
 11. Την εποπτεία, διαχείριση και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων.
 12. Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους.
 13. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.
 14. Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και συγκεκριμένα:

 1. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 2. Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 3. Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 4. Στη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 5. Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.

Υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που της ανατέθηκε.

Επίσης, Υπογράφει με «εντολή Δημάρχου» απαντήσεις επί των διαμαρτυριών πολιτών για τα ζητήματα αρμοδιότητας της.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 1. Στην κατάρτιση προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (περισυλλογή, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός, επανατοποθέτησης ή προώθηση μέσω φιλοζωικών οργανώσεων για υιοθεσία.
 2. Στην συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, καταφυγίων κ.λ.π καθώς και την στελέχωσή τους
 3. Στο συντονισμό δράσεων ευρείας ενημέρωσης των Δημοτών για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα( π.χ. αναπαραγωγή των πληροφοριών για τα προς υιοθεσία ζώα μέσα από link που θα δημιουργηθεί την ιστοσελίδα του Δήμου με ψηφιοποίηση των συνολικών στοιχείων των καταγεγραμμένων ζώων στο Δήμο.
 4. Την διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής θεμάτων φιλοζωίας μέσα από ενημερωτικές εκπομπές σε ΜΜΕ και φυλλάδια.
 5. Στην δημιουργία χώρων περιπάτου σκύλων.
 6. Στο συντονισμό συνεργασίας με την Αστυνομία για διενέργεια ελέγχων τήρησης Νομοθεσίας ασφάλειας και ευζωίας δεσποζόμενων ζώων.
 7. Την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων - επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων-Κινηματογράφων, INTERNET κ.λπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 10. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 11. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ε-πιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 12. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ο-ποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 13. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 14. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 15. Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 16. Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
 17. Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που του ανατέθηκε.

Επίσης, Υπογράφει με «εντολή Δημάρχου» απαντήσεις επί των διαμαρτυριών πολιτών για τα ζητήματα αρμοδιότητας του.

 

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
 2. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 3. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 4. Την αποκλειστική ευθύνη προγραμματισμού & διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
 5. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 6. Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες.
 7. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 8. Τον προγραμματισμό σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑ ή άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του Δήμου.
 9. Την Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 10. Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.
 11. Την έρευνα και μελέτη θεμάτων γεωργικής ανάπτυξης και αλιείας.
 12. Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψη Έργων, Εκτέλεση Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, κ.λπ.
 13. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 14. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προ-γράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 15. Την ευθύνη της οργάνωσης - προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 16. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
 17. Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και συγκεκριμένα:

 1. Στη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 2. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 3. Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 4. Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 5. Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 6. Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.

Υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που του ανατέθηκε.

Επίσης, Υπογράφει με «εντολή Δημάρχου» απαντήσεις επί των διαμαρτυριών πολιτών για τα ζητήματα αρμοδιότητας του.

 

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

 

 • Τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραΐσκος.