Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(19/09/2018)