Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (02/04/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αίγιο 1/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10063

Προς:
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.
1. κ. Ευστράτιο Βαρδάκη
2. κ. Δημήτριο Μπούνια
3. κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο
4. κ. Μαρία Τσουκαλά
5. κ. Διαμάντω Βασιλακοπούλου
6. κ. Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο
7. κ. Χρήστο Γούτο
8. κ. Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ: 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις δύο (2) Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
Γνωμοδότηση για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας»

Η Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας - Αντιδήμαρχος
Βασιλική Ψυχράμη