ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ AΧΑΪΑΣ:''Παράταση για την υποβολή των Σχεδίων Βελτίωσης της υπ' αρ.13849/14.12.17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπόμετρο 4.1.''Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ AΧΑΪΑΣ

     Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει την αρ. πρωτ. 7619/6-9-18 τροποποίηση της υπ' αρ. 13849/14-12-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο υπόμετρο 4.1 ''Σχέδια βελτίωσης'', όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4202 Β/25-9-2018) και όπως αναρτήθηκε στο διαύγεια (7Σ9Π4653ΠΓ-5ΤΗ).

    Η παραπάνω τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 1 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

    Αξίζει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου σταδίου ορίζεται η 2/10/18. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος ορίζεται η 9/10/18

 

Undefined