ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας»

 

  1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3.   ΕΞΩΦΥΛΛΟ
  4.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  5.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  6.   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  7.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  8.   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  9.   ΤΕΥΔ

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στο τεύχος μελέτης της προμήθειας : «Προμήθεια και
εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας»
και συγκεκριμένα στα τεύχη : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έχουν αναρτηθει στο site του Δήμου μας λάθος αρχεία pdf .
Για το λόγο αυτό αναρτήθηκαν συνημμένα, τα σωστά τεύχη τα οποία και σας επισυνάπτουμε .
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον συντάξαντα της μελέτης
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Ηλία Τσάκαλη στο τηλ. 26910 25555 εσωτ. 148