Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (10/10/2018)