ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η τροποποίηση της υπ' αριθ. 3886/11.05.2018 Απόφασης ''Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 & 16.5 του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8104/21.09.2018 έγγραφό του ενημερώνει για την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3886/11.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ8ΦΨ) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020”.

Undefined