ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ