ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ:''Υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής, Επεξεργασίας-Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

   Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας με το υπ' αριθ. πρωτ. 33333/17611/31.10.2018 έγγραφό της, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ΚΑΙ 2018/274 της Επιτροπής οι υπόχρεοι σε ''Δήλωση Παραγωγής'' ή και ''Δήλωση Επεξεργασίας-Εμπορίας'' αμπελοοινικών προϊόντων για την εν λόγω περίοδο και στο εξής θα υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

''Δήλωση Παραγωγής Οίνου - Επεξεργασίας ή Εμπορίας - Αποθεμάτων Οίνου'' στο σύνδεσμο: http://e-services.minagric.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ψηφιακή υπηρεσία.

   Υπόχρεος δήλωσης παραγωγής οίνου είναι: Ο ''παραγωγός οίνου'' δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που μεταποιεί το ίδιο τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης σε οίνο ή γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτει τη μεταποίησή τους για λογαριασμό του.

   Υπόχρεοι δήλωσης επεξεργασίας ή και εμπορίας είναι: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία επεξεργάστηκαν ή και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν από το στάδιο της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοινικής περιόδου και πρίν από την 15η Ιανουαρίου 2019. Οι παραπάνω δηλώσεις πραγματοποιούνται σε σύνδεση με τις δηλώσεις συγκομιδής που έχουν υποβληθεί από τους αμπελουργούς.

   Υπενθυμίζεται ότι η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2019, πέραν της οποίας θα επιβληθούν τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και οι κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32).

  

 

 

Undefined