Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (04/03/2015), Συνέχεια