ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το υπ' αριθ. πρωτ. 9968/09-11-2018 έγγραφο αποφάσισε τη 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3886/11-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) Απόφασής του, “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020”.

Undefined