Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(20/11/2018)