Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/12/2018)