ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ανακοινώσεις που αφορούν στη Δράση 10.1.09 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

 

 Α. Ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης  

   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/515/02.01.2019 έγγραφο ότι σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020», ΦΕΚ Β ́ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει 2η (δεύτερη) πρόσκληση για τη γεωργοπεριβαλλοντική - κλιματική δράση 10.1.09 το Μάρτιο του 2019.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος αναφοράς της 2ης πρόσκλησης). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.

 

 B. Ανακοίνωση για την καταχώριση του αριθμού σήμανσης των ίππων                                       Την περίοδο υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη17 Ιανουαρίου 2019, οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», και σε συνέχεια της αριθμ. 428/51088/3 – 4 - 2018 εγκυκλίου, μπορούν να καταχωρήσουντον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Undefined