Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(15/01/2019)