ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Τροπ/ση της με αριθ. 2882/132872/02.10.2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκληση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της με αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ. αριθ. πρωτ. 3537/161539/21.11.2018 έγγραφο ανακοίνωσε την  1η Τροποποίηση της με αριθ. 2882/132872/02.10.2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκληση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της με αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 ''Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα'' του Μέτρου 10«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Undefined