ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο ''Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες & καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

 

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  με το υπ' αριθ. πρωτ. 4990/27.12.2018 έγγραφο ανακοίνωσε την 1η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αλιεία και θάλασσα'' του Άξονα Προτεραιότητας 1'' Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων , καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας'' με τίτλο ''Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες & καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες''.

   Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://logon.ops.gr/ από την 22/06/2017 00:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ) έως την 30/06/2019 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

 

  

Undefined