Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(29/01/2019)