Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(07/02/2019)