Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (20/04/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ.: 26910 61733, 26913 60602
FAX: 26910 22978 & 62614
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr

Αίγιο 16 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ: 11979

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μαρία Παπαχριστοπούλου
2.Παναγιώτης Μαρινόπουλος
3.Γεώργιος Μεντζελόπουλος
4.Νικόλαος Θανασούλιας
5.Γεώργιος Γιοβάς
6.Βασίλειος Φιλιππόπουλος
7.Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος
8.Βασίλειος Τομαράς

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση».

Κύριοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις είκοσι (20) Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου, «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτόπουλου» Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση σε κτηνοτρόφους των χορτολιβαδίων της Δ.Ε. Ακράτας για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015.
3. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ για το έτος 2015».
4. Απευθείας ανάθεση για την αντικατάσταση αντλητικού στον οικισμό «Βοτένη» της Τ.Κ. Σαλμενίκου Δ.Ε. Ερινεού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
5. Έγκριση αποζημίωσης ιδιωτικού ταφείου (Σπανού Νικολάου) λόγω πτώσης φοίνικα στο Κοιμητήριο Αγίου Αθανασίου του Δήμου Αιγιαλείας.
6. Έγκριση αντιλογισμών ποσών Π.Α.Υ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015.
8. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 61/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Μουρδέκας Δημ. Παναγιώτης κατά Δήμου Αιγιαλείας).
9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 52/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Τρωγιάνος Ε. Βασίλειος κατά Δήμου Αιγιαλείας).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Καλαμίδας