Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(22/02/2019)